نتایج یك پژوهش نشان داد

تاثیر اعتیاد به فضای مجازی بر نوجوانان

تاثیر اعتیاد به فضای مجازی بر نوجوانان

الف دانلود: نتایج یك پژوهش نشان میدهد بین اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر با خودتنظیمی عاطفی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد. پژوهشگران پیشنهاد می كنند مشاوران و روان شناسان بالینی مدارس به متغیرهای روانشناختی همچون خودتنظیمی عاطفی بمنظور پیش گیری از اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر توجه نمایند.


به گزارش الف دانلود به نقل از ایسنا، امروزه شبكه های اجتماعی به بخش جداناپذیر زندگی بیشتر كاربران تبدیل گشته است. این شبكه ها نه تنها تاثیر عمیقی بر جنبه های اجتماعی كاربران در جوامع گوناگون گذاشته است بلكه در زمینه های مختلف دارای كاربردهای فراوانی هستند. از طرف دیگر، استفاده فزاینده از فناوری كامپیوتر و نفوذ گسترده اینترنت، خیلی از افراد خصوصا دانش آموزان را با اختلال بهداشت روانی و ارتباطات اجتماعی ناشی از مبتلاشدن به اعتیاد فضای مجازی مواجه ساخته است. پژوهشگران در پژوهشی با عنوان "پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر طبق خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران" این مساله را بررسی نموده اند.
این پژوهش توسط عزت الله قدم پور(دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه لرستان)، زینب مهدیانی(كارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران)، حافظ پادروند(دانشجوی دكترای روان شناسی تربیتی دانشگاه لرستان)، بهزاد امرایی(استادیار زیست شناسی دانشگاه پیام نور) و حسین سوری(استادیار روان شناسی تربیتی دانشگاه پیام نور) انجام شده و روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری نیز عبارت بود از تمامی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تهران كه در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مشغول به تحصیل بودند.
پژوهشگران از میان جامعه آماری تمامی مناطق آموزشی شهر تهران، منطقه ۱۸ آموزش و پرورش را انتخاب و از بین تمامی مدارس منطقه آموزشی مذكور به روش نمونه گیری خوشه ای دو دبیرستان پسرانه را مشخص كردند. از بین جمعیت دانش آموزان پسر مدارس تعداد ۱۵۰ دانش آموز بعنوان حجم نمونه در این پژوهش جای داده شدند. در این پژوهش، نمونه های موردنظر در متغیرهای سن، جنسیت و معدل تحصیلی همتا شدند.
در این مقاله آمده است: « آزمون اعتیاد به اینترنت توسط یانگ در ۲۰ آیتم طراحی و به روش لیكرت بین صفر تا چهار نمره گذاری شده است؛ بدین صورت كه به پاسخ اصلا، نمره صفر؛ بسیار كم، نمره یك؛ كم، نمره دو؛ زیاد، نمره سه و به گزینه خیلی زیاد نمره چهار تعلق می گیرد. بدین ترتیب دامنه نمره هر فرد در پرسشنامه بین صفر تا ۸۰ است. نمرات به دست آمده برای هر فرد، وی را در سه گروه طبقه بندی می كند: ۱. كاربر عادی اینترنت، ۲. كاربری كه در اثر استفاده زیاد گرفتار مشكلاتی شده است، ۳. كاربر معتاد كه استفاده بیش از اندازه، وی را وابسته كرده است و نیاز به درمان دارد.»
پادروند و همكارانش می گویند: « برای سنجش گرایش به رفتارهای پرخطر، از مقیاس خطرپذیری جوانان ایرانی استفاده شده است. زاده محمدی، احمدآبادی و حیدری در سال ۱۳۹۰ این پرسشنامه را در ۳۸ عبارت تدوین كرده اند كه لطمه پذیری نوجوانان در هفت دسته رفتارهای پرخطر از قبیل خشونت، رانندگی مخاطره آمیز، سیگار كشیدن، مصرف مواد مخدر، مصرف الكل، رابطه و رفتار جنسی و گرایش به جنس مخالف را می سنجد.»
در این پژوهش بیان شده است: « بمنظور سنجش خودتنظیمی عاطفی از مقیاس خودتنظیمی عاطفی مارس استفاده شد. سوالات این پرسشنامه عموما از كتاب راهنمایی جامع خودتنظیمی تالیف لارسن و پریز مایك برداشت شده است. این پرسشنامه دارای ۴۴ سوال است كه ابعاد شناختی، رفتاری، تغییر موقعیت، تغییر عاطفه، كاهش خلق منفی و افزایش خلق مثبت را شامل می شود.»
بر طبق نتایج این پژوهش، بین اعتیاد به فضای مجازی در دانش آموزان و خود تنظیمی عاطفی آنان رابطه منفی معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، اعتیاد به فضای مجازی بر طبق خود تنظیمی عاطفی به شكل منفی قابل پیش بینی است. علاوه بر آن، بین خودتنظیمی عاطفی و گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد، به عبارت دیگر گرایش به رفتارهای پرخطر بر طبق ضعف در خودتنظیمی عاطفی قابل پیش بینی است. در تبیین این یافته پژوهشی می توان چنین استنباط كرد نوجوانانی كه در زمینه شناخت خود گرفتار مشكل هستند و توانایی های لازم را برای خودتنظیمی عاطفی ندارند در شرایط پر استرس، از كنترل خوبی برخوردار نبوده، ماهیت استرس را با شدت بالاتری درك می كنند و از سازگاری روان شناختی كمتری برخوردار می باشند.
این پژوهش در شماره پنجاه و سوم پانزدهمین دوره ی فصلنامه روان شناسی تربیتی انتشار یافته است.
منبع:

1398/12/05
23:13:26
5.0 / 5
3209
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
الف دانلود